СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“Об'єднання “Київське товариство незалежних шанувальників пива”

  місто Київ - 2008 рік

Громадська організація “Об'єднання “Київське товариство незалежних шанувальників пива” (надалі іменується "Громадська організація") є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів його учасників для спільної реалізації ними своїх прав і свобод, на засадах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

 

1. НАЗВА ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА

1.1. Повна назва: “Об'єднання “Київське товариство незалежних шанувальників пива”

1.2. Скорочена назва: “Київське товариство незалежних шанувальників пива”

1.3. Юридична адреса: вул. Саксаганського, 36Д, м. Київ, Україна, 01033

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.      Громадська організація є незалежною недержавною неприбутковою громадською організацією, яка будує свою роботу на принципах добровільності, законності, самоврядування, гласності, рівноправності членів (учасників).

2.2.      Громадська організація має статус місцевої організації і проводить свою діяльність на території міста Києва.

2.3.      Громадська організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, в установленому законодавством України порядку, має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки, емблему, символіку, а також інші реквізити, які має право змінювати i користуватися ними на свій розсуд, згідно чинного законодавства, та зразки яких затверджуються Правлінням Громадської організації. Символіка реєструється у встановленому Законом порядку.

2.4.      Громадська організація є власником всього майна, яке відображається на її самостійному балансі i може здійснювати відносно такого майна права володіння, користування та розпорядження.

2.5.      Громадська організація може виступати як засновник (співзасновник) засобів масової інформації, друкованих органів, видавати книжки, присвячені пиву та пивній культурі, вступати в спілки, асоціації та інші об’єднання, сприяти розвитку малого та домашнього пивоваріння, сприяти заснуванню малих броварень, пабів та інших пивних закладів з метою насадження ідей правильної пивної культури в Україні.

2.6.      Громадська організація є неприбутковою організацією, не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.

2.7.      Громадська організація має право:

l       представляти свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів;

l       відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

l       ідейно, організаційно, технічно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та функціонуванні;

l       створювати підприємства, установи та організації;

l       одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

l       виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та обов’язків;

l       вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

l       розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.8.      Громадська організація не відповідає за зобов’язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов’язаннями громадської організації. Громадська організація не відповідає за зобов’язаннями своїх засновників, а також юридичних осіб, що створюються за її участю, а вони не відповідають за зобов’язаннями Громадської організації.

2.9.      Громадська організація бере участь в роботі українських і міжнародних недержавних організацій, конференціях, симпозіумах, круглих столах та інших організаційних заходах без мети отримання прибутку.

2.10.    Громадська організація має право залучати до співпраці українських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці, тощо.

2.11.    Громадська організація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом.

3. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ

3.1.      Головна мета Громадської організації – задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.

3.2.      Громадська організація спрямовує свою діяльність у відповідності з чинним законодавством за такими напрямами:

l       співпраця з діючими броварнями щодо покращення якості пива, та розширенню асортименту стилів пива, що виробляються;

l       ознайомлення громадськості з найменуваннями продукції тих броварень, вироби яких не відповідають стилям пива, що вони декларують, якість пива не відповідає існуючим стандартам та завдає шкоди здоров’ю споживача;

l       сприяння розвитку пивної культури в місті Києві, відродження одвічних слов’янських традицій броварництва та вживання пива, сприяння здоровому способу життя, боротьбі із зловживанням міцних алкогольних напоїв, виявлення виробників неякісного пива, прищеплення членам Громадської організації правильного розуміння смаку пива та закусок до нього та пропагування різних стилів пива світового класу на противагу міцним спиртним напоям та максимальному сприянню тим малим та великим броварням, які виробляють правильне традиційне пиво, а також впровадженню різних оригінальних стилів пива різних народів у вжиток членів Громадської організації;

l       сприяння мешканцям та гостям міста Києва в доступі до сортів пива, які мають сталу міжнародну репутацію, включаючи марки пива, що посідають перші місця на різних міжнародних конкурсах, ініціювання у відповідних органах спрощення процедури імпорту в Україну дегустаційних партій найкращих сортів світового пива.

3.3.            Громадська організація ставить перед собою наступні завдання:

l       сприяння заснуванню клубів для членів Громадської організації, де буде можливість дегустації найкращих зразків вітчизняного та світового броварництва;

l       організація відкритих та закритих дегустацій на лекціях про світову та вітчизняну культуру вживання пива;

l       сприяння щодо створення умов в місті Києві за яких кількість якісного пива має збільшитися, а неякісне пиво має зникнути з прилавків торговельних та пивних закладів;

l       сприяти поширенню вживання найкращих вітчизняних сортів розливного пива;

l       проводити серед населення роз’яснювальну роботу щодо дезінформації, яка часто зустрічається в рекламних кампаніях броварів.

4. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1.      Членство в Громадській організації є постійним і тимчасовим, індивідуальним і колективним.

4.2.      Індивідуальними членами Громадської організації можуть бути громадяни України,  громадяни  інших держав, особи без громадянства, які досягли 21-річного віку, а колективними - трудові колективи підприємств, установ, організацій, які підтримують програмні завдання Громадської організації і мають за мету своєю діяльністю сприяти їх виконанню.

            Постійними членами Громадської організації є такі члени, що задекларували свою ідеологічну згоду з цілями та завданнями Громадської організації та сплатили членські внески не менш ніж на рік.

Тимчасовими членами вважаються особи, які не впевнені повною мірою в розумінні цілей і завдань Громадської організації і, з метою розуміння своєї життєвої позиції відносно цілей і задач Громадської організації, вступають в неї на випробувальний термін тривалістю в один місяць, за який вони сплачують членські внески. Після закінчення місячного періоду тимчасовий член може стати постійним членом Громадської організації, або подовжити своє тимчасове членство, сплативши за відповідні періоди членські внески. Всі члени Громадської організації мають рівні права.

4.3.      Члени Громадської організації зобов’язані повністю і своєчасно сплачувати членські внески, а також можуть від свого імені вносити на рахунок Громадської організації грошові кошти і/або передавати на баланс Громадської організації майно та інші матеріальні цінності, які необхідні для ефективної роботи Громадської організації. По можливості, членські внески можуть бути внесені у вигляді зразків оригінального пива високого ґатунку, які будуть дегустуватися членами Громадської організації пропорційно членським внескам.

4.4.      Приймання та вихід членів Громадської організації здійснюється на підставі письмової заяви індивідуального члена або рішення трудового колективу колективного члена, або рішення вищого органу управління колективного члена до Правління Громадської організації.

Комерційні системні та систематизовані броварні, які виробляють понад 100000 гектолітрів пива на рік, не можуть бути членами Громадської організації.

4.5.      Члени Громадської організації мають право:

·         брати участь у виготовленні пива на мініброварні Громадської організації;

·         пити пиво з фонду Громадської організації пропорційно членським внескам або кількості  пива, що було внесено до фонду Громадської організації;

·         брати активну участь в діяльності Громадської організації;

·         приймати участь у Загальних зборах Громадської організації;

·         обирати та бути обраними до керівних органів Громадської організації;

·         вносити на обговорення пропозиції, проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті рішень Громадської організації, пропонувати нові напрями її діяльності та шляхи ефективного функціонування Громадської організації;

·         одержувати інформацію про діяльність Громадської організації та її керівних органів;

·         одержувати правову, організаційну та іншу допомогу для реалізації статутних завдань Громадської організації;

·         в будь-який час вийти зі складу членів Громадської організації.

4.6.      Члени Громадської організації зобов’язані:

·         дотримуватись Статуту, рішень Загальних зборів та Правління Громадської організації;

·         сприяти виконанню Громадською організацією своїх програмних цілей та завдань;

·         брати участь у діяльності Громадської організації;

·         сплачувати членські внески, в тому числі пивом;

·         залучати до співпраці з Громадською організацією зацікавлених осіб, як в Україні, так і за її межами.

4.7.      Питання про членські внески, порядок, періодичність і розміри сплати внесків членами Громадської організації регулюється Положенням, прийнятим Правлінням Громадської організації.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ (КЕРІВНІ ОРГАНИ)

5.1.      Керівними органами (Органами управління) Громадської організації є:

·         Загальні збори Громадської організації;

·         Правління Громадської організації;

·         Ревізійна комісія.

5.2.      Загальні збори Громадської організації є найвищим органом Громадської організації (рішення якого є обов’язковими для членів та органів управління) і скликаються не рідше одного разу на рік.

5.2.1.   Компетенція Загальних зборів Громадської організації:

·         затверджують Статут Громадської організації, вносять до нього зміни та  доповнення;

·         обирають Голову правління Громадської організації та інших членів правління терміном на 5 років;

·         обирають Ревізійну комісію та заслуховують її звіти;

·         реалізують права власника на майно та кошти Громадської організації;

·         заслуховують звіти правління та Голови правління Громадської організації;

·         затверджують плани, проекти та програми діяльності Громадської організації;

·         затверджують бюджет Громадської організації;

·         заслуховують звіт про виконання бюджету;

·         затверджують положення про Правління;

·         приймають рішення про ліквідацію чи реорганізацію Громадської організації.

            Загальні збори Громадської організації можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Громадської організації.

5.2.2.   Загальні збори Громадської організації скликаються за рішенням Правління Громадської організації.

5.2.3.   В разі нагальної потреби за рішенням Голови правління, Правління Громадської організації, Ревізійної комісії або за ініціативою 1/3 членів Громадської організації можуть бути скликані позачергові Загальні збори Громадської організації.

5.2.4.   Роботою Загальних зборів керує головуючий, що обирається на зборах.

5.2.5.   Загальні збори Громадської організації є правочинними, якщо на них присутні не менше половини всіх членів Громадської організації. На Загальних зборах Громадської організації колективного члена представляє його представник.

5.2.6.   Рішення Загальних зборів Громадської організації приймаються простою більшістю голосів від присутніх учасників. Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна Громадської організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна організації, та про ліквідацію Громадської організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на зборах. Один член Громадської організації має один голос.

5.3. Виконавчим органом Громадської організації є Правління на чолі з Головою правління.

5.3.1. Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Громадської організації.

5.3.2. До складу Правління входять Голова та члени Правління, що відповідають за роботу Громадської організації в певному напрямі діяльності. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами Громадської організації при його затвердженні. Правління обирається строком на п'ять років. Питання про звільнення членів правління вирішується загальними зборами.

5.3.3. Голова правління Громадської організації пропонує Загальним зборам Громадської організації кандидатури членів Правління. Після затвердження Загальними зборами складу Правління, Правління повноважне виконувати свої функції.

5.3.4.   У своїй діяльності Правління підзвітне та підконтрольне Загальним зборам Громадської організації.

5.3.5.   Засідання Правління відбуваються по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на півроку. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів його складу. Рішення Правління є правомочним, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління від присутніх на засіданні. У випадку, якщо при голосуванні голоси членів Правління розділяться порівну, голос Голови правління Громадської організації є вирішальним.

5.3.6.   Правління вирішує всі питання діяльності Громадської організації, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

5.3.7.   Компетенція Правління:

·         здійснює керівництво поточною діяльністю Громадської організації;

·         виконує рішення Загальних зборів Громадської організації;

·         готує та скликає Загальні збори Громадської організації;

·         подає Загальним зборам Громадської організації проекти і плани перспективного розвитку Громадської організації;

·         приймає рішення про вступ до асоціацій, фондів, союзів та інших об’єднань громадян;

·         приймає рішення про утворення госпрозрахункових установ і організацій, засновує юридичні особи;

·         здійснює оперативне управління майном Громадської організації;

·         приймає та виключає членів Громадської організації;

·         виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Громадської організації.

5.3.8.   Правління діє від iменi Громадської організації в межах закону i цього Статуту.

5.3.9.   Правління несе відповідальність за діяльність Громадської організації та стан її майна.

5.4.      Голова правління здійснює керівництво виконавчим органом Громадської організації і обирається Загальними зборами Громадської організації на п'ять років.

5.4.1.   Компетенція Голови правління Громадської організації:

·         забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Громадської організації;

·         організовує підготовку та виконання рішень Загальних зборів Громадської організації;

·         звітує перед Загальними зборами про роботу Правління Громадської організації;

·         оперативно розпоряджається грошовими коштами та майном Громадської організації, підписує фінансові документи;

·         у встановленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Громадської організації;

·         вирішує питання організації роботи працівників Громадської організації, оплати та стимулювання їх праці, накладає стягнення;

·         без доручення представляє Громадську організацію у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, затверджує та видає накази і розпорядження по Громадській організації в межах своєї компетенції;

·         видає довіреності від імені Громадської організації;

·         укладає від iменi Громадської організації без доручення контракти, договори, угоди, правочини i забезпечує їх виконання;

·         виконує інші функції, необхідні для забезпечення повноцінної роботи Громадської організації.

5.4.2.   Голова правління Громадської організації несе персональну відповідальність за роботу Громадської організації.

5.4.3.   У разі необхідності для здійснення ефективного керівництва поточною діяльністю Громадської організації Збори Громадської організації можуть розширити компетенцію Голови правління Громадської організації.

5.4.4. Заступники Голови правління виконують функції покладені на них Головою правління та затверджені Правлінням Громадської організації.

5.5. Ревізійна комісія:

5.5.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою діяльністю Громадської організації. Ревізійна комісія, включаючи Голову комiciї, призначається загальними зборами Громадської організації на 5 років у складі трьох членів Громадської організації. Посадові особи Громадської організації не можуть входити до складу Ревізійної комiciї під час перебування на посаді.

5.5.2. Перевірка діяльності Правління Громадської організації провадиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Громадської організації чи за заявою не менш як 1/10 членів Громадської організації. В ході своєї діяльності Ревізійна комісія має право перевіряти результати всієї діяльності організації, фінансові та бухгалтерські документи, тощо.

5.5.3. Ревізійна комісія приймає свої рішення на засіданнях, що оформляється протоколом. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок загальним Зборам Громадської організації. На період перевірки правління повинно забезпечити ревізійну комісію приміщенням та надати доступ до усіх необхідних документів за місцезнаходженням постійно діючого виконавчого органу Громадської організації.

5.5.4. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів Громадської організації, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Громадської організації або виявлені зловживання службовими особами Громадської організації.

5.5.5. Повноваження, права i обов'язки Ревізійної комісії визначаються положенням про цю комісія, яке затверджується Зборами Громадської організації. До прийняття згаданого положення Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Громадська організація може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Громадська організація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби, органах пенсійного фонду, соціальних та інших фондах, та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.2. Облік та звітність в Громадській організації ведуться, згідно чинного законодавства України.

6.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Громадської організації, компетенція якого визначається чинним законодавством, а в разі його відсутності на Голову правління Громадської організації.

6.4. Посадові особи Громадської організації несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річних звітах, балансах та інших документах.

7. ГРОШОВІ КОШТИ ТА МАЙНО

7.1. Громадська організація набуває права власності на кошти та майно, передане його членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Кошти та майно Громадської організації створюються за рахунок:

·         вступних та членських внесків членів Громадської організації;

·         безповоротної фінансової допомоги, благодійних надходжень та добровільних внесків у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, нерухомого майна, робіт, послуг;

·         дарунків;

7.3. Власністю Громадської організації є також майно придбане за власний рахунок.

7.4. Громадська організація може мати у власності будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Громадської організації.

7.5. Кошти та інше майно Громадської організації використовуються для досягнення мети та вирішення завдань згідно Статуту Громадської організації, зокрема на:

·         фінансування заходів, направлених на виконання завдань Громадської організації;

·         фінансування соціально-економічних, культурних, педагогічних та інших проектів та програм Громадської організації у відповідності з метою та завданням Громадської організації;

·         фінансування благодійних заходів;

·         організаційну діяльність по забезпеченню роботи органів управління Громадської організації, оплату праці штатних та найманих працівників Громадської організації;

·         придбання пива,  обладнання  та супутних матеріалів   для дегустаційних цілей.

 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Громадської організації вносяться Загальними зборами Громадської організації за рішенням у ¾ голосів від присутніх на зборах членів

У випадку неможливості скликання Загальних зборів Громадської організації для оперативного вирішення важливих питань діяльності Громадської організації в її інтересах, зміни та доповнення до Статуту Громадської організації вносяться Правлінням з подальшим їх затвердженням Загальними зборами Громадської організації.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту Громадської організації підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Громадська організація може припинити свою діяльність за рішенням Загальних зборів Громадської організації, шляхом реорганізації або ліквідації на підставі рішення про це ¾ членів, присутніх на загальних зборах.

9.2. У випадку ліквідації Громадської організації за рішенням Загальних зборів Громадської організації або за рішенням суду, орган, який прийняв таке рішення, створює ліквідаційну комісію, до якої переходять усі права по управлінню справами Громадської організації.

9.3 Кошти та інше майно Громадської організації в разі її ліквідації не можуть бути розподілені між її членами, а передаються до інших громадських організацій або перераховуються до державного бюджету України.

9.4. У разі реорганізації всі права та обов’язки Громадської організації переходять до її правонаступника.